TERMENI SI CONDITII APLICABILE SERVICIILOR DE CURIERAT SI TRANSPORT CARGUS

 

 1. APLICABILITATE

Termenii si Conditiile sunt aplicabili in efectuarea serviciilor de curierat si de transport marfa paletizata.

Serviciile oferite de CARGUS si caracteristicile acestora se regasesc in Oferta Comerciala publicata la adresa https://www.cargus.ro/wp-content/uploads/Cargus-Oferta-Comerciala.pdf.

CARGUS informeaza Beneficiarii cu privire la faptul ca serviciile oferite se pot realiza, total sau partial, si prin intermediul subcontractorilor sai, in conditiile stabilite de CARGUS. Raspunderea pentru serviciile comandate apartine societatii CARGUS.

 1. ACCEPTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

In momentul preluarii de catre CARGUS a expedierii, Beneficiarul accepta Termenii si Conditiile de Transport, precum si Conditiile Generale de Furnizare a Serviciilor Postale aprobate de ANCOM si publicate pe site-ul https://www.cargus.ro/conditii-generale-de-furnizare-a-serviciilor-postal/ , indiferent daca a semnat sau nu Nota de Transport (NT).

 1. BUNURI PERICULOASE, INTERZISE SI RESTRICTIONATE LA TRANSPORT; VALORI MAXIME ADMISE

CARGUS nu accepta preluarea bunurilor periculoase, restrictionate sau interzise la transport, in acord cu specificatiile internationale IATA, DGR, ICAO, TI, ADR, IMDG sau alte reglementari interne sau internationale. Informatiile cu privire la bunurile periculoase, interzise sau restrictionate la transport se regasesc publicate pe site-ul societatii, https://www.cargus.ro/wp-content/uploads/CG-modalitati-de-ambalare-si-restrictii-la-transport.pdf.

Valorile maxime admise de Cargus pentru valoarea declarata si, respectiv, pentru ramburs, in cazul trimiterilor postale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau al serviciului Contra Ramburs sunt urmatoarele:

 • 5000,00 RON (pentru serviciul Contra Ramburs, avand ca destinatari persoane juridice).
 • 10000,00 RON (pentru serviciul Contra Ramburs, avand ca destinatari persoane fizice).
 • 23.000,00 RON (pentru trimiterile postale cu valoare declarata).
 1. INSPECTIE

Inainte de preluare, CARGUS are dreptul sa inspecteze in orice moment expedierea Beneficiarului, fara a o deschide fara permisiunea acestuia, in situatia in care exista indicii ca bunurile preluate fac parte din categoria bunurilor periculoase, interzise sau restrictionate la transport sau cand acestea pericliteaza iminent buna desfasurare a serviciului de transport.

 1. RUTE

Rutele precum si modalitatile de transport ale expedierilor Beneficiarului sunt la aprecierea CARGUS.

 1. TARIFE. MODALITATI DE PLATA

Tarifele standard aferente servicilor oferite de CARGUS se regasesc in Oferta Comerciala. Atat tarifele standard, cat si tarifele negociate si stabilite contractual se aplica dupa cum urmeaza:

In cazul serviciilor de curierat:

 • Tariful se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica (gravimetrica) reala a trimiterii postale si greutatea volumetrica, care se calculeaza conform formulei: lungime x latime x inaltime (masurate in centimetri) /6000.
 • Greutatea taxabila maxima admisa a unei trimiteri postale nu va depasi 31 kg.
 • Lungimea maxima a unei laturi a unui colet nu va depasi 175 cm.

Suma dimensiunilor (L+l+h) unui colet nu va depasi 240 cm.

In cazul serviciilor de transport:

 • Tariful se aplica pentru cea mai mare dintre greutatea fizica (gravimetrica) a expedierii si greutatea volumetrica, care se calculeaza conform formulei: lungime x latime x inaltime (masurate in centimetri) /6000.
 • Suma dimensiunilor (L+l+h) unui colet cu o greutate taxabila intre 32 kg si 50 kg nu va depasi 240 cm.
 • O expediere contine 1 (una) singura piesa.
 • Greutatea fizica (gravimetrica) a unui palet nu va depasi 600 kg.

Dimensiunile maxime ale unui palet sunt urmatoarele: 120 x 80 x 180 (cm).

In cazul in care greutatea taxabila sau dimensiunile (lungime, latime, inaltime) unei expedieri depasesc limitele definite mai sus, Prestatorul va aplica costurile aditionale prezentate in Oferta Comerciala.

Beneficiarul este integral responsabil pentru toate consecintele rezultand din declaratiile/instructiunile inexacte sau eronate furnizate Prestatorului si ocazionate de efectuarea serviciului.

In cazul in care informatiile declarate de catre Beneficiar cu referire la caracteristicile expedierilor (greutate gravimetrica/fizica, dimensiuni) sunt eronate, CARGUS isi rezerva dreptul si poate efectua cantarirea/masurarea acestora la momentul preluarii cu instrumente de masura omologate corespunzator (in particular, cantare) pentru determinarea caracteristicilor reale ale expedierilor, in vederea tarifarii corecte.

In cazul Beneficiarului care a incheiat cu CARGUS un contract de prestari servicii, acesta este de acord sa achite contravaloarea serviciului comandat in termenul de plata stabilit contractual, termen de plata care curge de la data emiterii facturii aferente serviciilor prestate. Factura se va emite in RON, cu frecventa saptamanala/ bilunara/lunara, stabilita contractual, iar plata se va efectua in contul bancar al CARGUS. Facturile emise de CARGUS pot fi contestate in scris de catre Beneficiar in termen de maxim 5 (cinci) zile calculate de la data emiterii. Necontestarea facturii in termenul prevazut mai sus reprezinta acceptarea tacita si neconditionata la plata a sumelor facturate iar Beneficiarul nu mai are dreptul de a contesta factura.

In cazul in care Beneficiarul nu achita factura in termenul mentionat, acesta va datora penalitati de 0,15% pe fiecare zi de intarziere, calculate la suma datorata, pana la data achitarii integrale a acesteia. Penalitatile calculate pot depasi debitul initial.

In caz de neplata de catre Beneficiar a serviciilor prestate, CARGUS isi rezerva dreptul de a nu mai efectua servicii decat cu plata in numerar sau in avans a serviciilor comandate, la tarifele standard din Oferta Comerciala.

In cazul Beneficiarului care nu a incheiat cu CARGUS un contract de prestari servicii, acesta este de acord sa achite contravaloarea serviciului comandat, in numerar, in momentul preluarii expedierii de catre Prestator.

In baza dispozitiilor Art.2495 din Codul Civil Roman, Beneficiarul isi exprima in mod expres acordul cu privire la dreptul de retentie al Prestatorului asupra expedierilor preluate si care urmeaza a fi transportate la destinatie, pana la achitarea integrala a oricarei datorii a Beneficiarului, fata de CARGUS scadenta si neachitata.

 1. ADRESE GRESITE/IMPOSIBILITATE DE LIVRARE

In cazul in care adresa de destinatie specificata de catre Beneficiar pe Nota de Transport este gresita, CARGUS va informa Beneficiarul prin orice mijloc de comunicare (telefonic sau in scris, pe fax sau e-mail, prin sms sau prin platforma online de urmarire a coletelor).

CARGUS va efectua 2 (doua) incercari gratuite de livrare a trimiterii postale, in zile consecutive lucratoare. In cazul in care expedierea nu poate fi livrata dupa a doua incercare de livrare (de ex. destinatar lipsa de la domiciliu), CARGUS va aviza destinatarul si va pastra trimiterea postala la punctul de contact, in vederea predarii catre destinatar, pentru o perioada de 5 (cinci) zile calendaristice de la data avizarii destinatarului, perioada ce nu implica tarife suplimentare. Avizarea va interveni numai dupa a doua incercare de livrare nereusita.

Beneficiarul este de acord sa plateasca orice taxe sau costuri suplimentare generate de returnarea expedierii, redirectionarea ei, de distrugerea sau incercarea de efectuare a unei noi livrari conform noii solicitari, la tarifele CARGUS standard aplicabile in momentul efectuarii transportului.

 1. RESPONSABILITATEA BENEFICIARULUI

Prin acceptarea prezentilor Termeni si Conditii, Beneficiarul (in calitatea sa de expeditor) garanteaza urmatoarele:

 • Nota de transport va fi completata corect, complet si lizibil si va contine toate informatiile aferente serviciului comandat;
 • In cazul serviciului de transport, odata cu predarea expedierii, Beneficiarul va remite catre CARGUS documentele aferente marfii (avizul de expeditie si/sau factura acesteia). In situatia in care, in efectuarea serviciului de transport, organele abilitate efectueaza inspectii ale marfurilor si se constata ca lipsesc documente care trebuiau sa insoteasca marfa transportata sau ca aceste documente nu sunt corect intocmite, Beneficiarul va suporta in totalitate orice consecinta materiala/pecuniara rezultata din aceasta situatie;
 • Continutul expedierii a fost etichetat si ambalat corespunzator de catre expeditor pentru a-l proteja impotriva riscurilor obisnuite de transport, precum si riscurilor ce pot aparea in procesele de sortare, manipulare. In cazul expedierilor incorect ambalate de catre expeditor, CARGUS nu raspunde de nicio eventuala deteriorare a expedierii in timpul transportului;
 • Greutatea fizica (gravimetrica) a expedierii si dimensiunile au fost declarate si mentionate corect;
 • Expedierea nu contine bunuri periculoase, interzise sau restrictionate la transport;
 • Beneficiarul are obligatia de a raspunde pentru deteriorarea totala sau partiala a celorlalte expedieri din incarcatura totala, in cazul in care nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatia de ambalare si securizare a expedierilor sale;
 • In cazul serviciului de transport, Beneficiarul are obligatia de a asigura mijloacele tehnice necesare, precum si personal calificat pentru incarcarea marfurilor in mijloacele de transport ale CARGUS; de asemenea, acesta are obligatia de a respecta termenul maxim alocat incarcarii marfii;
 • Daca se constata lipsuri din expedierile livrate, desi aceastea au fost preluate si predate sigilate, iar ambalajul acestora era intact, CARGUS este exonerat de orice raspundere juridica.
 1. LIMITA DE RASPUNDERE CARGUS

Raspunderea CARGUS este reglementata de dispozitiile legale incidente la data producerii evenimentului si este limitata dupa cum urmeaza:

In cazul serviciilor de curierat:

a) in caz de pierdere, furt sau distrugere totala:

 1. cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu face obiectul unui serviciu contra ramburs;
 2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu contra ramburs fara valoare declarata;
 3. cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata sau unui serviciu contra ramburs;

b) in caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare:

 1. cu valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata ori cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
 2. cu suma reprezentand de 5 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

c) in cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, CARGUS raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.

In cazul serviciilor de transport:

a) in caz de pierdere totala sau partiala, cuantumul despagubirilor acordate de CARGUS nu poate depasi echivalentul in RON a 2,50 USD per kilogram greutate bruta lipsa (la cursul BNR din data producerii evenimentului);

b) In caz de dauna sau distrugere partiala, CARGUS va despagubi Beneficiarul cu contravaloarea deprecierii marfii, fara ca despagubirea sa depaseasca echivalentul in RON a 2,50 USD per kilogram greutate bruta lipsa (la cursul BNR din data producerii evenimentului);

c) In caz de intarziere in livrare, cuantumul despagubirilor acordate de CARGUS nu pot depasi taxa serviciului de transport;

d) In cazul unui expedieri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, CARGUS raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care a livrat expedierea destinatarului fara a incasa de la acesta contravaloarea rambursului aferent acesteia; CARGUS va avea drept de regres impotriva destinatarului.

In caz de pierdere sau distrugere totala a unei expedieri, in afara despagubirilor prevazute mai sus, CARGUS restituie Beneficiarului si tarifele aferente serviciului pentru care Beneficiarul a optat si pe care CARGUS le-a incasat la preluarea expedierii/marfii, precum si dobanda legala penalizatoare, conform legii.

CARGUS nu acorda despagubiri in cazul ambalarilor necorespunzatoare de catre utilizator. Ambalarea expedierilor trebuie sa respecte modalitatile de ambalare si bunuri interzise si restrictionate la transport mentionate pe site-ul https://www.cargus.ro/wp-content/uploads/CG-modalitati-de-ambalare-si-restrictii-la-transport.pdf .

Cazul fortuit si forta majora reprezinta situatii de fapt care inlatura integral raspunderea CARGUS pentru prejudiciile cauzate expedierilor de colete sau marfa paletizata, inclusiv in ceea ce priveste intarzierile in livrare.

 1. EXCEPTII

CARGUS nu poate fi tinut raspunzator pentru expedieri intarziate:

a) in cazul in care exista un numar/volum mare de comenzi in raport de perioade aglomerate (Black Friday, Craciun, Paste, campanii e-commerce etc);

b) in cazul aplicarii de catre organele competente a masurilor de prevenire si limitare a efectelor epidemiei/pandemiei SARS-CoV-2 sau a altor riscuri epidemiologice sau biologice, inclusiv, dar fara a se limita la declararea carantinei zonale intr-o localitate sau aplicarea altor masuri care ar putea limita accesul in anumite zone acoperite de serviciile CARGUS;

c) in cazuri fortuite sau cazuri de forta majora.

In cazul tuturor serviciilor oferite, CARGUS nu poate fi tinut raspunzator pentru pierderea, furtul, distrugerea totala si partiala a unei expedieri, in urmatoarele situatii:

a) in cazuri fortuite si in cazuri de forta majora;

b) in cazul pierderilor si/sau daunelor indirecte (pierderi de profit, de venit, de dobanzi, piete de desfacere, licitatii, de reputatie, de oportunitate, etc);

c) in situatia in care expedierea a fost receptionata de catre destinatar fara obiectiuni, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

d) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

 1. EXTINDEREA LIMITEI DE RASPUNDERE

Riscul pierderii sau deteriorarii unei expedieri (inclusiv marfuri paletizate) poate fi acoperit prin extinderea limitei de raspundere a Prestatorului. CARGUS pune la dispozitia Beneficiarilor sai acest serviciu suplimentar pentru care se percepe o taxa procentuala calculata la valoarea declarata a expedierii/marfii paletizate.

Serviciul este activat doar daca se completeaza casuta corespunzatoare de pe Nota de Transport si dupa ce se efectueaza plata tarifului aferent fara ca limita despagubirii acordate sa depaseasca suma de 23.000 RON. Extinderea limitei de raspundere nu acopera pierderile si daunele indirecte sau speciale (mentionate la Art. 10 – „Exceptii”).

 1. MODUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR

In cazul in care Beneficiarul doreste sa faca o reclamatie ca urmare a pierderii, furtului, deteriorarii partiale sau totale a unei expedieri (inclusiv marfa paletizata) preluate de CARGUS, precum si intarzierii produse in efectuarea serviciului de transport, Beneficiarul trebuie sa respecte procedura mentionata mai jos.

Orice reclamatie trebuie facuta in atentia Departamentului Relatii Clienti.

In cazul in care pierderea sau deteriorarea partiala a unei expedieri livrate destintatarului este constatata la momentul livrarii, destinatarul si curierul CARGUS vor intocmi un Proces-Verbal de constatare. In caz contrar, se prezuma ca serviciul comandat s-a efectuat corect, iar expedierea a fost livrata la destinatie in bune conditii.

In cazul serviciului de curierat:

a)Reclamatia poate fi adresata atat de catre expeditor cat si de catre destinatar, in termen de 6 (sase) luni de zile (calendaristice), calculat de la data depunerii trimiterii postale, prin modalitatile de comunicare de mai jos:

 • scris, fie prin email (la adresa [email protected]), prin orice serviciu postal sau prin depunerea reclamatiei la sediul social al Furnizorului sau la orice puncte de acces/contact fixe deservite de personal;
 • sau verbal, fie la sediul social al Furnizorului sau la orice punct de acces/contact fix deservit de personal sau telefonic prin intermediul Departamentului Relatii Clienti al CARGUS, la telefon +40219330000.

Reclamatia trebuie documentata prin punerea la dispozitie de catre petent a tuturor datelor privind evenimentul care face obiectul reclamatiei si atasarea exclusiv a dovezilor corespunzatoare evenimentului reclamat, a datelor de contact (inclusiv a unei adrese de e-mail, în măsura în care introducerea/transmiterea reclamaţiei se realizează prin intermediul poştei electronice sau a unui serviciu poştal), precum şi a detaliilor bancare pentru cazul in care, în cazul reclamaţiei soluţionate favorabil, pententul solicita plata despagubirii în cont bancar.

b) Termenul de solutionare a unei reclamatii este de maxim 3 (trei) luni de zile calendaristice, calculate de la data introducerii reclamatiei.

c) Daca reclamatia se dovedeste intemeiata, Furnizorul va acorda despagubirea in maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data finalizarii favorabile a analizei reclamatiei, fara a depasi, insa, termenul de 3 (trei) luni calendaristice mentionat mai sus.

Detalii suplimentare cu privire la mecanismul de solutionare a constestatiilor cu privire la efectuarea serviciului postal se gasesc pe website-ul Cargus la adresa: https://www.cargus.ro/conditii-generale-de-furnizare-a-serviciilor-postal/.

In cazul serviciului de transport de marfa:

a) In caz de deteriorare totala sau partiala, orice reclamatie trebuie trimisa in scris in termen de maxim 30 (treizeci) de zile calculate de la momentul in care expedierea (inclusiv marfa paletizata) a fost livrata destinatarului.

b) In caz de pierdere sau furt, orice reclamatie trebuie trimisa in scris in termen de maxim 30 (treizeci) de zile calculate de la momentul in care expedierea (inclusiv marfa paletizata) trebuia livrata destinatarului.

c) In caz de intarziere in livrare, orice reclamatie trebuie trimisa in scris in termen de de maxim 21 (douazecisiuna) de zile de la data livrarii marfii in atentia destinatarului.

La data inregistrarii unei reclamatii, Beneficiarul este obligat sa puna la dispozitia CARGUS toate datele relevante privind evenimentul produs si reclamat, precum si documentatia (in copie) aferenta expedierii (inclusiv marfii paletizate): comanda serviciului de transport, Nota de Transport, avizului de insotire a marfii, factura marfii, alte acte doveditoare privitoare la evenimentul si expedierea care fac obiectul reclamatiei, ambalajul original al expedierii (dupa caz).

In caz contrar, se prezuma ca serviciul de transport s-a efectuat corect, iar expedierea (inclusiv marfa paletizata) a fost livrata la destinatie in bune conditii.

Daca reclamatia Beneficiarului se dovedeste a fi intemeiata, acesta va fi despagubit de CARGUS in maxim 30 (treizeci) de zile de la solutionarea si inchiderea reclamatiei, respectiv de la momentul receptionarii facturilor de despagubire emise de Beneficiar.

Despagubirea se acorda Beneficiarului in conformitate cu dispozitiile Art. 9 “Limita de raspundere Cargus” si se vireaza in contul acestuia in termen de 30 (treizeci) de zile de la receptionarea facturilor de catre Departamentul Relatii Clienti.

Daca o expediere (inclusiv marfa paletizata) declarata pierduta a fost gasita, dupa 1 (un) an de la plata despagubirii acordate Beneficiarului marfa intra in proprietatea CARGUS.

Termenul pentru introducerea cererii de chemare in judecata este de 1 (un) an si curge dupa cum urmeaza:

 • In cazul serviciului de curierat, termenul de prescriptie curge de la data depunerii trimiterii postale.
 • In cazul serviciului de transport, termenul de prescriptie curge:

i) in caz de pierdere sau distrugere partiala, in caz de intarziere, din ziua in care expedierea/marfa paletizata a fost livrata destinatarului;

ii) in caz de pierdere totala, incepand de la a 30-a zi calculata dupa expirarea termenului de livrare aferent serviciului de transport comandat;

iii) in toate celelalte cazuri, incepand de la expirarea unui termen de 3 (trei) luni de la data preluarii expedierii/marfii (paletizate).

CARGUS nu va lua in considerare reclamatiile care nu respecta aceasta procedura sau cand plata serviciului comandat nu a fost efectuata. De asemenea, Beneficiarul nu poate sa deduca din tarifele aferente datorate pentru serviciile prestate de CARGUS o suma care ar compensa pierderea reclamata.

 1. DATE PERSONALE. JURISDICTIE

Termenii si Conditiile se supun OUG nr. 13/2013 privind furnizarea serviciilor postale si Conventiei de la Geneva (CMR), completate de prevederile legislatiei interne si dispozitiile Codul Civil Roman, precum si de legislatia UE.

In cazul imposibilitatii solutionarii unor divergente sau neintelegeri prin acord comun intre Beneficiar si CARGUS, solutionarea acestora va fi facuta pe cale judecatoreasca de catre instanta competenta de la sediul CARGUS.

In scopul desfasurarii activitatii sale si a indeplinirii contractului, CARGUS proceseaza date cu caracter personal. Acestea sunt prelucrate in conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 (GDPR).

Prin acceptarea acestor Termeni si Conditii, Beneficiarul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre CARGUS si beneficiaza de o serie de drepturi cu privire la datele sale personale conform aceluiasi Regulament. Detalii despre drepturile Beneficiarului conform GDPR sunt prevazute in Politica CARGUS privind prelucrarea datelor personale, disponibila pe site-ul https://www.cargus.ro/cargus-personal-data-processing-policy/

Prin doamna/By Mrs. Alexandra-Silvia Bucșan,

Administrator/Director